čiste in mirne vode

Hidrološko - hidravlične študije

Hidrološko - hidravlične študije

Priprava hidrološkega poročila na podlagi znanih, računskih in historičnih podatkov. Izdelava hidravličnega modela, ki omogoča izvedbo eno in dvodimenzionalnega računa stalnega in nestalnega toka, na podlagi geodetskih meritev. Izračun obstoječega in predvidenega stanja s predlogom omilitvenih ukrepov na vodnem režimu.

podrobno
Urejanje vodotokov

Urejanje vodotokov

Voda je eden od osnovnih pogojev življenja na našem planetu in obvezna za odvijanje vseh vitalnih procesov v biosferi. Nenadomestljiva je njena vloga pri izmenjavi snovi v človeškem organizmu, v proizvodnji in zadovoljevanju številnih potreb v gospodarstvu, poljedelstvu in industriji. Z množično urbanizacijo in izrabo prostora je človek posegal z gradnjo tudi v poplavna območja.

podrobno
Poplavne in erozijske karte

Poplavne in erozijske karte

Na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja izdelujemo karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, na podlagi katerih se določijo razredi nevarnosti za posamezne posege na poplavnem območju.

podrobno
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Predstavitev obstoječega stanja odvajanja odpadnih vod območja, variant izgradnje novega kanalizacijskega omrežja z opredelitvijo možnih lokacij čistilne naprave. Izdelava analize obremenitve odpadnih voda s prispevnega območja, ki služi v nadaljevanju kot osnova za dimenzioniranje čistilne naprave.

podrobno
Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Za hidravlično modeliranje vodovodnega sistema je uporabljena programska oprema EPANET 2.0, ki jo je razvila ameriška organizacija za varstvo okolja US EPA (US Enviromental Protection Agency). Orodje omogoča simuliranje stalnih in nestalnih hidravličnih razmer in kakovosti vode v vodovodnih sistemih in je eno najbolj razširjenih orodij na tem področju.

podrobno
Prometna ureditev

Prometna ureditev

Izdelava prometnih ureditev in študij, priprava strokovnih podlag za OPPN in OPN…

podrobno
Hidroelektrarne

Hidroelektrarne

Ali razpolagate z vodnim dovoljenjem kot fizična oseba, podjetje ali lokalna skupnost?
Potem imate možnost donosnega vira energije brez stroškov. Ne pustite, da vam tak potencial preprosto odteče.

podrobno
Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

Sončna energija predstavlja trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga lahko s sončno elektrarno izkoristimo za samooskrbo in energetsko neodvisnost.

podrobno

 • Imeno
  december, 2019

  Prestavitev potoka na parc. št. 1856/3, 1810/3, 1810/5, 1760/5 in 1905/10 vse k.o. Imeno v občini Podčetrtek
  Podrobno

 • polzela-polzela.si-občina-polzela-1
  avgust, 2019

  Obnova vodovoda Polzela (TN Polzela-krožišče Orova vas
  Podrobno

 • Gračnica
  april, 2019

  Izdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za območje sotočja Gračnice in Slatine pri stanovanjskem objektu Paneče 41 – Zimšek
  Podrobno

 • Šentjanž
  februar, 2019

  Izdelava strokovnih podlag s stališča upravljanja z vodami za izgradnjo objekta na parc. št. 100/63 in 100/64, k.o. Šentjanž pri Dravogradu v občini Dravograd
  Podrobno