čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko – hidravlične študije

Priprava hidrološkega poročila na podlagi znanih, računskih in historičnih podatkov. Izdelava hidravličnega modela, ki omogoča izvedbo eno in dvodimenzionalnega računa stalnega in nestalnega toka, na podlagi geodetskih meritev. Izračun obstoječega in predvidenega stanja s predlogom omilitvenih ukrepov na vodnem režimu.