čiste in mirne vode

Reference

Poplavne in erozijske karte

Na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja izdelujemo karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, na podlagi katerih se določijo razredi nevarnosti za posamezne posege na poplavnem območju.