čiste in mirne vode

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Predstavitev obstoječega stanja odvajanja odpadnih vod območja, variant izgradnje novega kanalizacijskega omrežja z opredelitvijo možnih lokacij čistilne naprave. Izdelava analize obremenitve odpadnih voda s prispevnega območja, ki služi v nadaljevanju kot osnova za dimenzioniranje čistilne naprave.
Predstavitev in izbira variante tehnologije čiščenja odpadnih vod s karakteristikami, parametri, zadrževalnimi časi , kvaliteto očiščene vode in tehnološko shemo. Navedba specifikacije hidromehanske, elektro in merno-regulacijske opreme, ki so upoštevane pri načrtovanju tehnoloških procesov. V obratovalnih stroških je prikazan izračun letnih stroškov upravljanja in delovanja čistilne naprave z upoštevanjem perspektivne amortizacije objekta, hidromehanske in elektro opreme.