čiste in mirne vode

Poplavne in erozijske karte

Na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Url., št. 89/2008) je potrebno v skladu s pravilnikom o metodologiji za določanje območij ogroženih zaradi poplav (Ur.l. št. 60/2007) z upoštevanjem predhodnih študij, hidroloških podatkov, podatkov o škodnih posledicah, presoj tveganja na okolje ter bodočih vplivov na pojav poplav in erozije izdelati elaborate iz katerega bo razvidna ocena poplavne in erozijske nevarnosti ter določitev razreda poplavne in erozijske nevarnosti pred predvidenimi posegi in po njih.
V ta namen se za ureditvena območja izdelajo karte poplavne in z njimi povezane karte erozijske nevarnosti ter se na njihovi osnovi določijo razredi nevarnosti za posamezne posege na poplavnem območju.