čiste in mirne vode

Reference

Hidravlična analiza vodotoka Trnavca za gradnjo mrliške veže na parc. št. 111/2, k.o. Trnava v občini Braslovče

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Braslovče
LETO IZVEDBE
Marec 2015
FAZE PROJEKTA
Elaborat