čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za parc. št. 954/1 in 954/2, k.o. Spodnje Gorče v občini Braslovče