čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami za OPPN za območje PA10, Rakovlje vzhod – hidrološko hidravlična analiza Trebnika na obravnavanem odseku